Algemene voorwaarden Masters in Solar B.V. – m.i.v. 11 april 2023

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Masters in Solar: Masters in Solar B.V., gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68526644; 1.2 Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Masters in Solar een Overeenkomst is aangegaan, of waarvoor Masters in Solar een aanbod heeft uitgebracht. 1.3 Product: zonnepanelen en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, omvormers, laadregelaars, omvormers, bekabeling en montagemateriaal; 1.4 Installatie: levering, montage en ter beschikking stellen van het product aan de Klant; zoals gespecificeerd in de Overeenkomst; 1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Masters in Solar en de Klant tot koop van het Product en eventuele Installatie ervan, alsmede alle wijzigingen of aanvullingen hierop. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Masters in Solar B.V. gesloten Overeenkomsten vanaf 1 februari 2023.

Artikel 2. De Overeenkomst 1. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Masters in Solar een door de Klant ondertekende offerte ontvangt en accepteert. Tot het ontstaan van de Overeenkomst is Masters in Solar gerechtigd om wijzigingen in het aanbod aan te brengen of het aanbod in te trekken. 2. Indien de Klant toestemming van derden, dan wel vergunningen nodig heeft voor Installatie van het Product op het goed, draagt de Klant er zorg voor dat deze vóór Overeenkomst verkregen is. Eventuele kosten verbonden aan het verkrijgen van de toestemming en/of vergunning, zijn voor rekening van de Klant. 3. Masters in Solar is niet verplicht een aanvraag te accepteren. 4. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende afspraken zijn slechts van toepassing indien deze door Masters in Solar uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. 5. Tot 30 kalenderdagen na opdrachtverlening heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Masters in Solar brengt een som van 10% van de totale offerte in rekening bij de Klant die de Overeenkomst na deze termijn annuleert.

6. Masters in Solar maakt voorbehoud voor de correcte en tijdige bevoorrading door onze leveranciers. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten in zoverre zij in redelijkheid van de Klant gevraagd kunnen worden. 7. Indien, in verband met onvoorziene omstandigheden, het overeengekomen Product niet leverbaar is, overlegt Masters in Solar met de Klant of deze akkoord kan gaan met levering van een vergelijkbaar Product. Mocht de Klant hiermee niet akkoord gaan, geschiedt de Installatie indien mogelijk op een later overeengekomen moment of kan de Klant de Overeenkomst annuleren. In dit geval worden de 10% annuleringskosten zoals bepaald in artikel 2.5 niet in rekening gebracht. 8. Masters in Solar is gerechtigd om werkzaamheden uit te besteden aan derden. 9. De door Masters in Solar aangegeven opbrengsten en terugverdientijden zijn een inschatting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Installatie 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de Installatie plaats door of in opdracht van Masters in Solar. 2. De Klant verleent op het overeengekomen tijdstip toegang tot de locatie aan Masters in Solar en/of derden die werken in opdracht van Masters in Solar. 3. Indien, in geval van slecht weer, het onveilig is om op het dak te werken, behoudt Masters in Solar zich het recht voor om de Installatie op te schorten. 4. De Klant is jegens Masters in Solar verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. De Klant draagt

in ieder geval zorg voor: 4.1 een veilige werkomgeving; 4.2 goede bereikbaarheid van de locatie; 4.3 de kwaliteit en constructie van het dak en de dakpannen; deze moeten geschikt zijn om het Product op te plaatsen:

op een hellend dak moet er rekening gehouden worden met een extra belasting van 11kg per m2 en bij een plat dak 25kg per m2 ter plaatse van de zonnepanelen. Ieder dak dat volgens de normen gebouwd is, zou voldoende draagkrachtig voor deze gewichten moeten zijn, maar indien het dak niet volgens deze normen gebouwd is of bij slijtage of achterstallig onderhoud of twijfel moet de klant contact opnemen met Masters in Solar. Bij een plat dak kan Masters in Solar niet beoordelen wat er onder de huidige dakbedekking zit en wat de leeftijd is van de dakbedekking. Masters in Solar is niet verantwoordelijk voor de staat van het platte dak en de gevolgen die ontstaan wanneer de dakbedekking niet volgens de normen is gelegd of niet op het juiste moment is vervangen voor

nieuwe dakbedekking; 4.4 een asbestvrije werkomgeving; 4.5 een veilige en geschikte situatie in de meterkast. Het werk aan gelijkstroombekabeling en aan de meterkast kan zeer gevaarlijk zijn zonder voldoende kennis en ervaring. Heeft de Klant hier geen of weinig ervaring mee dan raden wij de Klant aan deze werkzaamheden uit te laten voeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur. Of aan bovenstaande is voldaan is ter beoordeling aan Masters in Solar. Indien aan bovenstaande niet is voldaan, behoudt Masters in Solar zich het recht voor de Installatie af te breken en de Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. 5. Indien de opstelling van het Product zoals Masters in Solar dit voor ogen had niet blijkt te passen, wordt in overleg met de Klant een nieuwe opstelling bedacht. Niet geplaatste onderdelen worden niet gefactureerd. 6. Indien een deel van de opdracht inhoudt het vervangen van de meterkast om aan de nieuwste richtlijnen te voldoen dan betekent dat over het algemeen dat de situatie veiliger wordt. Er wordt bijvoorbeeld een hoofdschakelaar en er worden aardlekschakelaars geplaatst. Wij gaan er vanuit dat de elektrotechnische installatie na de meterkast in orde is. Als na het plaatsen van de aardlekschakelaars blijkt dat er aardfouten of isolatiefouten zijn, dan valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van Masters in Solar. Onderdeel van de opdracht is enkel het verwijderen van de oude meterkast en het terugplaatsen van een nieuwe meterkast. Indien er aardfouten of isolatiefouten aan het licht komen, komt dat doordat de nieuwe aardlekschakelaars deze fout detecteren. Bij oude installaties met 500mA of 300mA aardlekschakelaars of helemaal geen aardlekbeveiliging komen veel problemen niet aan het licht. Er moet dan gedacht worden aan het mixen van bekabeling in twee of meerdere eindgroepen of eindgroepen waar aarde en nul door elkaar heen gebruikt zijn.

7. Bij oplevering van het Product, dat wil zeggen bij inwerkingstelling, ondertekenen de Klant en de monteur een opleverformulier. Indien de Klant na ondertekenen van het opleverformulier aanpassingen wenst, wordt in overleg met Masters in Solar bekeken of dit mogelijk is. Masters in Solar behoudt zich in dit geval het recht voor aanvullende kosten in rekening te brengen.

Artikel 4 . Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud 1. Voor Producten met een koopsom van minder dan € 20.000,- (incl. btw) dient de Klant na Installatie van het Product binnen zeven dagen na factuurdatum de volledige koopsom, zoals opgenomen in de offerte, aan Masters in Solar te voldoen. 2. Voor Producten met een koopsom van € 20.000,- of meer (incl. btw) dient de Klant de koopsom in de volgende termijnen aan Masters in Solar te voldoen: 2.1 na Overeenkomst wordt, binnen 14 dagen na factuurdatum, een aanbetaling voldaan van 12% van de koopsom.

2.2 op de dag van levering van de zonnepanelen aan de Klant wordt 60% van de koopsom voldaan. 2.3 bij inbedrijfstelling wordt, binnen 7 dagen na factuurdatum de resterende 28% van de koopsom voldaan. 3. Indien de Klant aan de genoemde termijnen in art. 4.1 en 4.2 niet voldoet is de Klant, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim. Over de periode dat de Klant in verzuim is kan Masters in Solar wettelijke rente in rekening brengen. 4. Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is Masters in Solar gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en het Product terug te nemen. 5. Indien het wettelijk btw tarief wijzigt, zal Masters in Solar de overeengekomen koopsom hierop aanpassen. 6. Tot het moment dat de volledige koopsom voldaan is aan Masters in Solar, blijft Masters in Solar juridisch en economisch eigenaar van het Product. Na volledige betaling gaat dit eigendom over op de Klant.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, e.d. stijgen heeft

Masters in Solar het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5. Garantie 1. Masters in Solar verleent vijf jaar garantie op de door haar geleverde zonnepanelen en omvormers. In deze periode zal het vermogen van het Product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen. 2. Masters in Solar verleent vijf jaar garantie op de montage. 3. Masters in Solar verleent vijf jaar garantie op de goede werking van de installatie. 4. Masters in Solar verleent één jaar garantie voor online monitoring van de merken SolarEdge en Enphase. 5. Masters in Solar is niet verantwoordelijk voor online monitoring van merken anders dan SolarEdge en Enphase. Hiervoor verleent Masters in Solar ook geen garantie. 6. Indien onderdelen van het Product gerepareerd dan wel vervangen worden, leidt dit niet tot verlenging van de garantietermijn. 7. In geval van een storing of defect, compenseert Masters in Solar de Klant niet voor een eventueel verlies in opbrengst. 8. Geen garantie bestaat voor defecten of storingen veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet beperkt tot brand, blikseminslag, aardbevingen, dieren, vandalisme en weersomstandigheden. 9. Geen garantie bestaat indien de Klant niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8 van deze voorwaarden. 10. Het recht op garantie vervalt indien Installatie, onderhoud en reparaties plaatsvinden door anderen dan Masters in Solar of derden werkend in opdracht van Masters in Solar. 11. Indien voor een storing of defect welke niet onder de garantie valt, onderzoekskosten gemaakt worden om de oorzaak van de storing of het defect te achterhalen, komen deze kosten voor rekening van de Klant. 12. De onder artikel 5.1, 5.2 en 5.3 genoemde termijnen vangen aan op het moment van oplevering en het ondertekenen van het opleverformulier.

13. In geval dat een defect product dat onder garantie valt niet leverbaar is binnen een normale termijn – en dat dus buiten de schuld van Masters in Solar valt – blijft artikel 5.7 van kracht.

Artikel 6. Overdraagbaarheid garantie In geval van verhuizing zijn de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden volledig overdraagbaar op de nieuwe bewoner mits dat ook mag van de fabrikant van het geleverde product. In een aantal gevallen moet hier mede door de AVG een vergoeding voor worden betaald. Deze kosten worden niet door Masters in Solar gevraagd, maar door de fabrikant van het product.

Artikel 7. Verplichtingen van Masters in Solar 1. Masters in Solar levert een werkend Product. Hiervan is sprake als alle zonnepanelen zijn geïnstalleerd en functioneren. De online monitoring is hier geen onderdeel van, met uitzondering van

online monitoring van de merken SolarEdge en Enphase. 2. Masters in Solar is verplicht om door de Klant gemelde storingen of defecten aan het Product, welke onder de garantie vallen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden, zo snel mogelijk op te lossen. 3. Indien Masters in Solar onderdelen van het Product vervangt, draagt Masters in Solar zorg voor gelijkwaardig materiaal.

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant 1. De Klant gebruikt het Product overeenkomstig haar bestemming en volgt hierbij de gebruiksaanwijzingen op zoals verstrekt door Masters in Solar. 2. In geval van storingen of defecten van of aan het Product, meldt de Klant dit zo spoedig mogelijk aan Masters in Solar. Masters in Solar zal, indien de storing of het defect onder de garanties valt, onderzoek doen naar de oorzaak van de storing of het defect.

Artikel 9. Verstrekken van gegevens Masters in Solar is gerechtigd om gegevens van de klant te verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor gebruik van het Product.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Masters in Solar is beperkt tot tekortkomingen waarvoor de garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals vastgelegd in artikel 5 van deze voorwaarden. 2. Masters in Solar is in geval van schade ten gevolge van Installatiewerkzaamheden enkel aansprakelijk indien sprake is van een direct aanwijsbare fout door Masters in Solar of een derde die werkt in opdracht van Masters in Solar. 3. Indien de Klant niet de juiste toestemmingen en/of vergunningen heeft verkregen voor Installatie van het Product, is Masters in Solar niet aansprakelijk voor schade welke als gevolg hiervan ontstaat. 4. Masters in Solar is niet aansprakelijk voor een eventueel verlies in opbrengst in geval het Product niet of niet voldoende functioneert. 5. Masters in Solar is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 6. Masters in Solar is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in belastingen en/of energie wetgeving. 7. Masters in Solar is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiaal ontstaan door toedoen van de Klant als gevolg van bijvoorbeeld onkundig handelen. 8. Masters in Solar is niet aansprakelijk indien de omvormer zijn stroom niet terug kan leveren aan het net omdat de netbeheerder de spanning/het voltage te hoog heeft ingesteld, bijvoorbeeld ver boven de 240 volt. In dat geval dient de Klant zelf contact op te (laten) nemen met de desbetreffende netbeheerder.

Artikel 11. Toepasselijk recht Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Masters in Solar en de Klant in verband met de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden vervangen de voorwaarden van februari 2023.